1
2
3
4
5
Зээлийн мэдээлэл
Зээлийн зориулалт
Олголт болон эргэн төлөлт хийх өдрүүд
Зээлийн хэмжээ
₮1,380,000
Зээлийн хугацаа
9-cap
Зээлийн хүү болон эргэн төлөлтийн дүн хүү
3.4%
₮176,635
Иргэний Үнэмлэхний лавлагаа

Иргэний үнэмлэхийг гэрэлтүүлэг сайтай орчинд, тод гаргацтай зураг авахыг анхаарна уу.

Иргэний үнэмлэхний урд тал
Иргэний үнэмлэхний ард тал


Гэрлэлт бүртгэлийн мэдээлэл
Хэргэм
Нэр
Фейсбүүк
Утас

Имэйл
Дүүрэг/ Хороо
Гудамж / Байр/ Тоот
Хот
Нийгмийн мэдээлэл
Боловсрол
Гэрлэсэн эсэх
Үл хөдлөх өмчлөл
Мэдээлэл хаанаас авсан вэ
Ажлын байрны мэдээлэл
Ажлын газар
Эхэлсэн огноо
Албан тушаал
Салбар
Ажил олгогчийн утасны дугаар
Мэдээлэл үнэн зөв
Зээл хүсэгчийн зүгээс зээл авахтай холбогдуулан Вилэнд Капитал ББСБ-д хүргүүлсэн аливаа мэдээллүүд үнэн зөв бөгөөд эдгээр нь миний санхүүгийн байдлыг үнэн зөв илэрхийлж байгаа гэдгийг үүгээр баталж байна.